TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
22/09/2017 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT kiểm toán niên độ 2016-2017 BHS
22/09/2017 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán niên độ 2016-2017 BHS
29/07/2017 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/04/2017 đến 30/06/2017 BHS
29/07/2017 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/04/2017 đến 30/06/2017 BHS
29/07/2017 Giải trình biến động KQKD BCTC HỢP NHẤT giai đoạn từ ngày 01/04/2017 - 30/06/2017 BHS
29/07/2017 Giải trình biến động KQKD BCTC giai đoạn từ ngày 01/04/2017 - 30/06/2017 BHS
28/04/2017 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 BHS
28/04/2017 Báo cáo tài chính Công ty mẹ giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 BHS
01/03/2017 Consolidated Interim Financial Statementd for the six month period ended 31 December 2016 BHS
01/03/2017 Separate Interim Financial Statementd for the six month period ended 31 December 2016 BHS
01/03/2017 Công văn số 52/2017/CV-BHS v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo KQKD hợp nhất soát xét 6 tháng niên độ 2016-2017 BHS
01/03/2017 Công văn số 51/2017/CV-BHS v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo KQKD soát xét 6 tháng niên độ 2016-2017 BHS
01/03/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/07/2016 đến 31/12/2016) BHS
01/03/2017 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/07/2016 đến 31/12/2016) BHS
25/01/2017 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 BHS
25/01/2017 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 BHS
29/10/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ 01/07/2016 đến 30/09/2016 BHS
29/10/2016 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/07/2016 đến 30/09/2016 BHS
28/09/2016 Giải trình biến động lợi nhận sau thuế của BCTC niên độ 2015-2016 hợp nhất BHS
28/09/2016 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế của BCTC niên độ 2015-2016 tại công ty mẹ BHS
28/09/2016 Báo cáo tài chính niê độ 2015-2016 hợp nhất đã kiểm toán BHS
28/09/2016 Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 tại Công ty mẹ đã kiểm toán BHS
30/07/2016 Giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất giai đoạn từ 01/04/2016 đến 30/06/2016 BHS
30/07/2016 Giải trình biến động kết quả kinh doanh tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/04/2016 đến 30/06/2016 BHS
30/07/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ 01/04/2016 đến 30/06/2016 BHS
30/07/2016 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/04/2016 đến 30/06/2016 BHS
06/05/2016 Đính chính Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoàn từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 BHS
04/05/2016 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 BHS
04/05/2016 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 BHS
29/02/2016 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 BHS