TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
19/05/2017 Đơn ứng cử thành viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017-2021 của Mr. Hery Chung BHS
19/05/2017 Đơn đề cử thành viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017-2021 BHS
11/05/2017 Tài liệu ĐHCĐ bất thường niên độ 2016-2017 BHS
11/05/2017 Thông báo ứng cử, đề cừ thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2017 BHS
11/05/2017 Thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường niên độ 2016-2017 BHS
03/11/2016 Tài liệu đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
03/11/2016 Nghị quyết thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
03/11/2016 Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyển tham dự đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
03/11/2016 Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
03/11/2016 Thông báo đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
11/10/2016 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
15/08/2016 Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 BHS
09/08/2016 Điều chỉnh và bổ sung tài liệu đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
08/08/2016 Sơ yếu lý lịch bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh BHS
08/08/2016 Đơn đề cử bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh vào Kiểm soát viên BHS
01/08/2016 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
01/08/2016 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
28/12/2015 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014-2015 BHS
28/12/2015 Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014-2015 BHS
26/06/2015 Tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 phát tại đại hội BHS
11/06/2015 Tài liệu đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
24/10/2014 Bổ sung tài liệu đại hội cổ đông niên độ 2014 BHS
15/10/2014 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 BHS
12/06/2014 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 (cập nhật) BHS
03/06/2014 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 BHS
16/04/2013 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (chính thức) BHS