Chủng loại sản phẩm
Số công bố

33/BHC/2022

Ngày công bố
06/7/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

23/BHC/2022

Ngày công bố
31/03/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

08/BHC/2024

Ngày công bố
29/05/2024

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

09/BHC/2024

Ngày công bố
29/05/2024

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

07/BHC/2024

Ngày công bố
29/05/2024

Sản phẩm
Đường tinh luyện ( Thái Lan )
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

07/BHC/2023

Ngày công bố
22/06/2023

Sản phẩm
Đường DEXTROSE MONOHYDRATE (FUFENG)
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/BHC/2024

Ngày công bố
25/04/2024

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

24/BHC/2022

Ngày công bố
20/04/2022

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

06/BHC/2024

Ngày công bố
27/05/2024

Sản phẩm
Nước màu dừa XIM Mom Cooks
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

05/BHC/2024

Ngày công bố
10/4/2024

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

31/BHC/2022

Ngày công bố
20/5/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

21/BHC/2022

Ngày công bố
5/9/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

12/BHC/2023

Ngày công bố
23/11/2023

Sản phẩm
Giấy phép môi trường NTTL
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/10/2023

Ngày công bố
04/10/2023

Sản phẩm
Nước dừa xim thạch dừa tươi
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

11/BHC/2023

Ngày công bố
29/09/2023

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

10/BHC/2023

Ngày công bố
29/09/2023

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

03/BHC/2023

Ngày công bố
23/03/2023

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

02/BHC/2023

Ngày công bố
23/03/2023

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

01/BHC/2023

Ngày công bố
23/03/2023

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

48/BHC/2022

Ngày công bố
20/09/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/BHC/2023

Ngày công bố
02/03/2023

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

47/BHC/2022

Ngày công bố
19/09/2022

Sản phẩm
Nước cốt dừa XIM MOM COOK - HỘP 200ML
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

08/BHC/2023

Ngày công bố
22/06/2023

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

46/BHC/2022

Ngày công bố
30/09/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

45/BHC/2022

Ngày công bố
15/08/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

44/BHC/2022

Ngày công bố
15/08/2022

Sản phẩm
Đường tinh luyện cao cấp - Indo KTM bao đỏ
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

41/BHC/2022

Ngày công bố
06/07/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

43/BHC/2022

Ngày công bố
06/07/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

36/BHC/2022

Ngày công bố
10/06/2022

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

39/BHC/2022

Ngày công bố
15/06/2022

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

35/BHC/2022

Ngày công bố
10/06/2022

Sản phẩm
Đường tinh luyện cao cấp (Indo KTM bao xanh)
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

34/BHC/2022

Ngày công bố
10/06/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

37/BHC/2022

Ngày công bố
10/06/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

12/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

02/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Sản phẩm
Nước màu nguyên chất
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

56/BHS/2021

Ngày công bố
11/03/2021

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/BHS-NHS/2021

Ngày công bố
13/08/2021

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

58/BHS/2021

Ngày công bố
01/04/2021

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

57/BHS/2021

Ngày công bố
01/04/2021

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

59/BHS/2021

Ngày công bố
01/04/2021

Sản phẩm
Đường tinh luyện đặc biệt đóng túi
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

51/BHS/2020

Ngày công bố
10/12/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

61/BHS/2021

Ngày công bố
15/04/2021

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

55/BHS/2021

Ngày công bố
26/01/2021

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

62/BHS/2021

Ngày công bố
15/04/2021

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

15/BHC/2022

Ngày công bố
20/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

56/BHS/2021

Ngày công bố
31/03/2021

Chủng loại sản phẩm
Nhóm Đường ăn kiêng
Số công bố

06/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

53/BHS/2020

Ngày công bố
08/10/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

52/BHS/2020

Ngày công bố
30/09/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

10/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

69/BHS/2021

Ngày công bố
24/11/2021

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

07/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

74/BHS/2021

Ngày công bố
24/11/2021

Sản phẩm
Đường trắng nhập khẩu Thái Lan - MK
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

39/BHS/2020

Ngày công bố
02/06/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

37/BHS/2020

Ngày công bố
01/06/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

38/BHS/2020

Ngày công bố
26/05/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

36/BHS/2020

Ngày công bố
04/05/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

35/BHS/2020

Ngày công bố
27/04/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

33/BHS/2020

Ngày công bố
11/03/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

34/BHS/2020

Ngày công bố
11/03/2020

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Sugar
Số công bố

30/BHS/2020

Ngày công bố
03/02/2020

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên Ninh Hòa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

06/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Dường vàng thiên nhiên Ninh Hòa - Mimosa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

05/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên Ninh Hòa nhập khẩu
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

04/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Đường trắng tiêu chuẩn Ninh Hòa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

01/BH-NH/2019

Ngày công bố
09/12/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

03/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Sản phẩm
Đường kính trắng Ninh Hòa
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

02/BH-NH/2018

Ngày công bố
21/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

32/BHS/2020

Ngày công bố
19/02/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

31/BHS/2020

Ngày công bố
13/02/2020

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

29/BHS/2020

Ngày công bố
17/01/2020

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Sugar
Số công bố

03/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

27/BHS/2019

Ngày công bố
22/11/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

26/BHS/2019

Ngày công bố
19/09/2019

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

71/BHS/2021

Ngày công bố
24/11/2021

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

13/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

18/BHC/2022-B

Ngày công bố
05/03/2022

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

12/BHS/2019

Ngày công bố
25/03/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

25/BHS/2016

Ngày công bố
12/03/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

24/BHS/2019

Ngày công bố
12/03/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

13/BHS/2019

Ngày công bố
07/01/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Saving
Số công bố

08/BHS/2019

Ngày công bố
07/01/2019

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

03/BHS.PR/2018

Ngày công bố
18/12/2018

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên nhập khẩu nhãn hiệu Mimosa
Chủng loại sản phẩm
Mimosa
Số công bố

19/BHS/2018

Ngày công bố
22/12/2018

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên nhập khẩu nhãn hiệu BienHoa Gold
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

18/BHS/2018

Ngày công bố
22/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

16/BHS/2018

Ngày công bố
20/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

17/BHS/2018

Ngày công bố
20/12/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

17/BHC/2022

Ngày công bố
15/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

19/BHC/2022

Ngày công bố
15/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

14/BHC/2022

Ngày công bố
20/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

08/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

07/BHS/2018

Ngày công bố
14/11/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

06/BHS/2018

Ngày công bố
12/11/2018

Sản phẩm
Đường trắng cao cấp / Premium White Sugar(Phan Rang)
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

02/BHS.PR/2018

Ngày công bố
10/08/2018

Sản phẩm
Đường trắng tiêu chuẩn / Standard White Sugar(Phan Rang)
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

01/BHS.PR/2018

Ngày công bố
10/08/2018

Sản phẩm
Đường tinh luyện Vitamin A/Extra Refined Sugar Fotified Vitamin A
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Value
Số công bố

01/2018/BHS

Ngày công bố
02/08/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

04/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Sản phẩm
Đường phèn hạt thiên nhiên/Natural Rock Sugar - White Crystal
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

03/2018/BHS

Ngày công bố
31/05/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

09/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Sản phẩm
Đường vàng khoáng chất /Gold Mineral Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

04/2018/BHS

Ngày công bố
18/09/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

16/BHC/2022

Ngày công bố
10/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

65/BHS/2021

Ngày công bố
24/11/2021

Sản phẩm
Đường trắng cao cấp / Premium White Sugar(Dạng bao)
Chủng loại sản phẩm
Số công bố

45/BHS/2020

Ngày công bố
06/07/2020

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

20/BHS/2019

Ngày công bố
25/03/2019

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

01/BHC/2022

Ngày công bố
12/01/2022

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

66/BHS/2021

Ngày công bố
24/11/2021

Chủng loại sản phẩm
Số công bố

77/BHS/2021

Ngày công bố
30/11/2021