Chính sách bảo mật

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Người sử dụng truy cập trang web này không cần phải khai báo các thông tin hoặc dữ kiện để nhận diện cá nhân. Thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng trang web bình thường được sử dụng để giám sát việc sử dụng trang web và giúp phát triển trang web tốt hơn. Việc sử dụng này sẽ không dẫn đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ. Một số trang trong trang web này có thể có phương án cho phép chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm bất cứ dữ liệu nào liên quan đến một người đã nhận diện hoặc có thể nhận diện, như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gởi thư. Mọi trao đổi về việc cung cấp và sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ không được bảo mật. Trang web này có thể chứa đựng những lời giải thích về cách sử dụng các dữ liệu cá nhân và thông tin mà người sử dụng chuyển cho chúng tôi. Khi chuyển dữ liệu cá nhân thông qua trang web này, người sử dụng đồng ý rằng nó sẽ được xử lý theo cách thức do chúng tôi toàn quyền quyết định.