TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
08/05/2017 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tháng 05/2017 BHS
24/11/2016 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tháng 11/2016 BHS
28/12/2015 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sửa đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/12/2015 BHS
09/11/2015 Điều lệ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà - Ninh Hoà sửa đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 09/11/2015 BHS
02/11/2015 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tháng 11/2015: tăng vốn điều lệ BHS
08/12/2014 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sửa đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 30/10/2014 BHS
27/06/2014 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sửa đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 27/06/2014 BHS
19/12/2013 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 19/12/2013 BHS
19/12/2013 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (sửa đổi) được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt tháng 12/2013 BHS
15/05/2013 Quy chế quản trị Công ty, điều chỉnh ngày 15/05/2013 BHS
20/04/2013 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 20/04/2013 BHS
20/04/2012 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 20/04/2012 BHS
15/04/2010 Quy chế quản trị Công ty, ban hành tháng 04/2010 BHS