TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
16/11/2017 Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa BHS
15/09/2017 Quyết định 148/2017/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách khối KTSX kiêm chức vụ Giám đốc Nhà máy Đường luyện BHS
30/08/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Lê Đình Nghiêm – Giám đốc NMĐ TTC Biên Hòa – Trị An) BHS
28/08/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Giám đốc CN Nông trường Biên Hòa – Thành Long) BHS
22/08/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Mang Phi Hùng BHS
16/08/2017 Thông báo số 945/TB-SGDHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu BHS
15/08/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông GMC Việt Nam (1) BHS
10/08/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông GMC Việt Nam BHS
10/08/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Lê Quốc Phong BHS
08/08/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Mang Phi Hùng BHS
31/07/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Lê Đình Nghiêm – Giám đốc NMĐ TTC Biên Hòa – Trị An BHS
28/07/2017 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 BHS
27/07/2017 Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của cổ đông TTC BHS
26/07/2017 Báo cáo thay đổi số lượng cổ hữu cổ phiếu của cổ đông GMC Việt Nam BHS
25/07/2017 Quyết định chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Sở GDCK BHS
21/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thành Khiêm BHS
18/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Minh Nhật, Giám đốc Nhà máy Đường luyện BHS
17/07/2017 Thông báo hoán đổi cổ phiếu theo Hợp đồng sáp nhập. BHS
17/07/2017 Nghị quyết số 133/2017/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu BHS thành cổ phiếu SBT theo Hợp đồng sáp nhập. BHS
17/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng: bà Ngô Thị Thanh Hằng BHS
17/07/2017 Bản cáo bạch của Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh: phát hành cổ phiếu để hoán đổi. BHS
11/07/2017 Công văn đính chính nội dung Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB: Ông Lê Quốc Phong – Giám đốc Chi nhánh NT Biên Hòa – Thành Long BHS
10/07/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Giám đốc Nông trường Thành Long: ông Lê Quốc Phong BHS
03/07/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty Betrimex BHS
23/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty GMC Việt Nam (1) BHS
21/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty GMC VN. BHS
21/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lê Văn Hòa – Trưởng BKS BHS
20/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Betrimex có liên quan người nội bộ BHS
19/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thành Khiêm BHS
16/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty GMC Việt Nam BHS