Ban hành chính sách môi trường của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai

09/12/2017

CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG TTC BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

 

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai với định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường để tạo dựng và khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường sống, với cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững.

 

Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty cam kết thực hiện:

 

  • Tuân thủ chặt chẽ những quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường theo Luật

môi trường Việt Nam.

 

  • Giảm thiểu việc xử lý cuối đường ống, kiểm soát hàm lượng COD của nước thải ngay tại nguồn.

 

  • Kiểm soát chặt chẽ các loại rác thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

 

  • Không ngừng đầu tư cải tiến hoạt động sản xuất, sử dụng nguồn năng lượng sạch kết hợp thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu.

 

  • Ứng dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin hướng đến văn phòng không giấy.

 

  • Đào tạo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả CBCNV trong toàn công ty và truyền đạt Chính sách môi trường đến các bên liên quan.

 

  • Xây dựng, áp dụng và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015.

 

Biên Hòa, Ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

GIÁM ĐỐC                     

                                                                                                                   (Đã ký)