ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ban kiểm soát
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VĂN PHÒNG CÔNG TY
PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG
PHÒNG NHÂN SỰ
PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
KHỐI KỸ THUẬT SẢN XUẤT
Phòng Kỹ thuật sản xuất
Ban Quản lý dự án
Kho vật tư
KHỐI HỖ TRỢ
Phòng Hành chính quản trị
Trung tâm bảo vệ
Phòng cung ứng
Phòng Công nghệ thông tin
KHỐI KINH DOANH
Phòng kinh doanh công nghiệp
Phòng kinh doanh tiêu dùng
Phòng kho vận
KHỐI TÀI CHÍNH
Phòng tài chính kế hoạch
Phòng kế toán
CÁC NHÀ MÁY
Nhà máy Đường luyện
Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An
Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh
CÁC NÔNG TRƯỜNG
Nông trường Biên Hòa - Thành Long