TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
29/02/2016 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 BHS
15/02/2016 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý 2 niên độ 2015-2016 BHS
15/02/2016 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 niên độ 2015-2016 BHS
13/11/2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 niên độ 2015-2016 BHS
13/11/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý 1 niên độ 2015-2016 BHS
28/09/2015 Báo cáo tài chính tại hợp nhất niên độ 2014-2015 BHS
28/09/2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ niên độ 2014-2015 BHS
28/09/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT niên độ 2014-2015 BHS
14/08/2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ giai đoạn từ 01/04/2015 đến 30/06/2015 BHS
14/08/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/04/2015 đến 30/06/2015 BHS
15/05/2015 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 BHS
15/05/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 BHS
28/02/2015 Báo cáo tài chính đã soát xét giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2014 BHS
28/02/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT đã soát xét giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2014 BHS
14/02/2015 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2014 BHS
07/11/2014 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/07/2014 đến 30/09/2014 BHS
07/11/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/07/2014 đến 30/09/2014 BHS
23/09/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2014 BHS
23/09/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ đã được kiểm toán cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2014 BHS
19/09/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ 6 tháng đầu 2014 BHS
19/09/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT 6 tháng đầu 2014 BHS
11/08/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ qúy II/2014 BHS
11/08/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý II/2014 BHS
13/05/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ qúy I/2014 BHS
13/05/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý I/2014 BHS
27/03/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ năm 2013 BHS
27/03/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 BHS
14/02/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ quý IV năm 2013 BHS
14/02/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013 BHS
05/11/2013 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ quý III năm 2013 BHS